9 н_с_а

нұсқа

:

A) A(20;20;20)

0)

(40;40;40)

A(20;25;25)

A(25;20;25)

A(35;20;25)

A(40;20;20)

A(50;20;25)

 

Горизонталь, фронталь поекция жазықтықтарынан бірдей алшақтаған нүктенің координатасы :

;20;20)

0)

(30;40;40)

A(20;25;30)

A(25;20;25)

A(35;20;25)

A(40;30;20)

A(50;20;25)

 

:

0;20)

0)

(20;20;40)

A(20;25;30)

A(25;20;25)

A(35;20;25)

A(40;30;20)

A(50;20;25)

 

4. Горизонталь, профиль поекция жазықтықтарынан бірдей алшақтаған нүктенің координатасы :

A) A(10;20;10)

B) С(30;15;30)

C) Е(40;20;40)

D) A(20;25;30)

E) A(20;20;25)

F) A(35;20;25)

G) A(40;30;20)

H) A(50;20;25)

 

Проекция жазықтықтарына қатысты түзудің орналасуы:

A) параллель

B) перпендкуляр

C) жалпы жағдайда

D) қиюшы

E) коллениарлы

F) сегментті

G) цилиндрлік

H) конустық

 

Горизонталь деңгейлік түзудің берілу шарттары :

A) х = const

B) y = const

C) z = const

D) Х осьіне параллель горизонталь проекция

E) Х осьіне параллель бейінді проекция

проекция

 

Түзулердің өзара орналасуы:

A) параллель

B) перпендикуляр

C) қосымша

D) қиылысушы

E) негізгі

F) айқасушы

G) горизонталь

H) үйлестірілген

 

Профиль деңгейлік түзудің берілу жолдары:

осьіне параллель профиль проекция

B) y = const

C) профиль проекция ұзындығы кесіндінің нақты шамасына тең

параллель горизонталь проекция

параллель горизонталь проекция

 

9. Горизонталь деңгейлік сызықтың проекция жазықтықтарындағы орны:

A) горизонтальға нақты шамада

B) фронтальға нақты бұрышта

C) профильге нақты бұрышта

D) горизонтальға нақты бұрышта

E) профильге нақты шамада

F) фронтальға нақты шамада

G) горизонтальға перпендикуляр

 

10. Фронталь деңгейлік түзудің берілу жолдары:

A) фронталь проекция ұзындығы кесіндінің нақты шамасына тең

B) y = const

C) Х осьіне параллель бейінді проекция

параллель горизонталь проекция

const

проекция

H) х = const

 

 

Проекциялаушы түзулер :

горизонталь

түзу

профиль

параллель

F) жазықтықтағы

 

12. Деңгейлік сызықтар:

горизонталь

фронталь

көлбеу

вертикаль

қиылысатын

профиль

тәріздес

параллель

 

Проекция жазықтықтарын алмастыру тәсілдері :

A) проекция жазықтығын алмастыру

B) жазық-параллель жылжыту

C) проекциялаушы түзуден айналдыру

D) жазықтықты көшіру

E) жазықтықты қиылыстыру

F) орталықты қиылыстыру

G) кеңістікте алмастыру

H) жазықтықты кескіндеу

 

Фронталь деңгейлік түзудің орналасу жолдары:

A) фронталь кесіндісі фронталь жазықтыққа нақты шамада

B) фронтальдың горизонталь жазықтыққа көлбеу бұрышы нақты шамада

C) фронтальдың горизонталь проекциясы ОХ осьіне параллель

D) горизонтальдың фронталь жазықтыққа тілігі нақты шамада

E) горизонталь кесіндісі горизонталь жазықтыққа нақты шамада

параллель

параллель

параллель

 

Горизонталь деңгейлік түзудің орналасу жолдары:

A) горизонталь кесіндісі горизонталь жазықтыққа нақты шамада

B) горизонтальдың фронталь жазықтыққа көлбеу бұрышы нақты шамада

C) горизонталдың фронталь проекциясы ОХ осьіне параллель

D) горизонтальдың фронталь жазықтыққа тілігі нақты шамада

E) горизонталь кесіндісі бейінді жазықтыққа жалған шамада

параллель

параллель

параллель

 

16. Профиль деңгейлік түзудің орналасу жолдары:

A) Профиль кесіндісі профиль жазықтыққа нақты шамада

B) горизонталь және фронталь жазықтықтарына көлбеу бұрышы нақты шамада

C) горизонталь ОУ және фронталь ОZ осьіне параллель

D) горизонтальдың фронталь жазықтыққа тілігі нақты шамада

E) горизонталь кесіндісі бейінді жазықтыққа жалған шамада

параллель

параллель

параллель

 

17. Горизонталь проекцияланушы түзудің орналасу жолдары:

A) горизонтальға перпендикуляр

B) фронтальға параллель

C) профильге параллель

D) профильге көлбеу

E) фронтальға қиғаш

F) горизонтальға параллель

G) фронтальға перпендикуляр

H) профильге перпендикуляр

 

18. Фронталь проекцияланушы түзудің орналасу жолдары:

перпендикуляр

параллель

C) профильге параллель

D) профильге көлбеу

E) фронтальға қиғаш

F) фронтальға параллель

перпендикуляр

перпендикуляр

 

19. Профиль проекцияланушы түзудің орналасу жолдары:

A) профильге перпендикуляр

B) горизонтальға параллель

C) фронтальға параллель

D) профильге көлбеу

E) фронтальға қиғаш

F) профильге параллель

перпендикуляр

перпендикуляр

 

20. Жалпы жағдайда орналасқан түзудің жолдары:

A) профильі бұрмаланады

B) горизонтальі бұрмаланады

C) фронтальі бұрмаланады

D) профильге көлбеу

E) фронтальға параллель

F) профильге параллель

перпендикуляр

перпендикуляр

 

Фронталь деңгейлік сызықтың проекция жазықтықтарындағы орны:

A) фронтальға нақты шамада

B) горизонтальға нақты бұрышта

C) профильге нақты бұрышта

D) горизонтальға нақты шамада

E) профильге нақты шамада

F) фронтальға нақты бұрышта

G) горизонтальға перпендикуляр

 

Профиль деңгейлік сызықтың проекция жазықтықтарындағы орны:

A) профильге нақты шамада

B) фронтальға нақты бұрышта

C) горизонтальға нақты бұрышта

D) горизонтальға нақты шамада

E) профильге нақты бұрышта

F) фронтальға нақты шамада

G) горизонтальға перпендикуляр

 

23. Профиль проекцияланушы сызықтың проекция жазықтықтарындағы орны:

перпендикуляр

параллель

параллель

D) горизонтальға қиғаш

параллель

F) фронтальға перпендикуляр

G) горизонтальға перпендикуляр

көлбеу

 

24. Горизонталь проекцияланушы сызықтың проекция жазықтықтарындағы орны:

A) профильге көлбеу

B) фронтальға параллель

C) горизонтальға қиғаш

D) горизонтальға параллель

E) профильге перпендикуляр

F) фронтальға перпендикуляр

G) горизонтальға перпендикуляр

H) профильге параллель

 

сызықтың проекция жазықтықтарындағы орны:

A) фронтальға перпендикуляр

B) фронтальға нақты шамада

C) горизонтальға параллель

D) горизонтальға көлбеу

E) профильге параллель

F) фронтальға қиғаш

G) горизонтальға перпендикуляр

 

Жазықтықтың ерекше сызықтары:

A) горизонтальдар

B) бөлгіш

профильдер

вертикальдар

қиылысатын

F) фронтальдар

тәріздес

параллель

27. Толықтырушы көрністердің берілу жолдары:

A) проекциялық байланыста

B) ығысу арқылы

C) ығысумен және бұрылумен

D) жылжумен

E) толық бұрылумен

F) бұрылыспен

параллель

перпендикуляр

 

Мазмұнына қарай кескіндердің бөлімдері:

A) жоспар

графика

тіліктер

D) нобайы

E) көрністер

F) қималар

G) элементтер

H) карталар

 

29. Тіліктердің толықтығына байланысты түрлері:

A) толық

B) жергілікті

C) бейнемен біріктірілген

D) сынық

E) жартылай көрініспен

F) бойлаған

G) ажырамалы

H) ажырамайтын

 

30. Жергілікті көрністердің берілу жолдары:

A) пішмнің бос жерінде

B) ирек сызқпен шектеліп

C) негізгі жуан сызықпен шектеліп

D) жылжумен

E) толық бұрылумен

F) ығыстыру арқылы

параллель

перпендикуляр

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *